In samenwerking met lokale energiecoöperatie Peel Energie ontwikkelt MorgenZon een nieuw zonnepark in Grashoek. Zonnepark Spiesberg blinkt uit in biodiversiteit en is landschappelijk optimaal ingepast. Het is bovendien een van de eerste zonneparken in Nederland die ter plekke de opgewekte elektriciteit gaat omzetten in groene waterstof.

De gemeente Peel en Maas geeft met Zonnepark Spiesberg invulling aan de klimaatdoelstellingen en speelt op innovatieve wijze in op de huidige uitdagingen rondom netcongestie, te weinig ruimte op het elektriciteitsnetwerk om projecten voor duurzame energieopwekking te kunnen realiseren. Het zonnepark- bestaande uit circa 36.000 zonnepanelen- zal naar verwachting in 2023 gereed zijn.

Waterstof

Jan Jaap Wesselink van MorgenZon: ‘Ik ben trots op dit zonnepark. Het is een voorbeeld van hoe je creatief en innovatief om kunt gaan met de huidige ontwikkelingen en uitdagingen in de energietransitie. We zijn dankzij de goede samenwerking met de lokale energiecoöperatie Peel Energie en de pachter in staat om een toekomstbestendig zonnepark te ontwikkelen met oog voor landschap, klimaat en met volledig in lokale handen. Het is momenteel één van de eerste zonneparken die elektriciteit gaan omzetten in waterstof. Deze energiedrager krijgt een belangrijke rol de komende jaren om meer duurzame energie op te kunnen gaan wekken.’

Biodiversiteit

Wethouder Paul Sanders van gemeente Peel en Maas prijst het zonnepark vanwege de grote aandacht voor biodiversiteit. Er is een uitgebreid plan voor de versterking van de natuur op het zonnepark. Zo komen er natuurvriendelijke oevers en wordt het perceel op ecologisch verantwoorde wijze beheerd.

Lokaal eigenaarschap

Het zonnepark wordt ontwikkeld door volledig Nederlandse partijen. Coöperatie Peel Energie en MorgenZon willen in de komende maanden het ontwerp samen met onder andere de gemeente, bewoners van Spiesberg en Grashoek en andere belanghebbenden verder uitwerken.

Naast procesparticipatie is er ook ruimte voor financiële participatie. Hierbij is voor zowel bewoners van de gemeente Peel en Maas aandacht en voor inwoners van naastgelegen gemeenten Deurne (Helenaveen) en Horst aan de Maas (Evertsoort).  Met de Coöperatie Peel Energie zijn afspraken gemaakt om 50% lokaal eigenaarschap invulling te kunnen geven en beheer van een omgevingsfonds. Hiermee wordt maximaal ingezet op lokaal eigenaarschap. Voorzitter Theo Neessen van Peel Energie geeft aan blij te zijn dat de coöperatie na de realisatie van Windpark Egchelse Heide de mooie uitdaging krijgt een zonnepark in Peel en Maas mee te kunnen ontwikkelen. Peel Energie staat voor een energie neutrale gemeente. ”De energie die we verbruiken wekken we zelf op”. Een mooie 2e stap in het behalen van de doelstelling.

Voor meer informatie kunt u de projectinformatie downloaden.

Via bovenstaande video kunt u kijken naar een korte reportage over de komst van het zonnepark gemaakt door omroep P en M. Deze reportage is gemaakt in samenwerking met Theo Neessen (Peel Energie) en Jan Jaap Wesselink (MorgenZon)

Wie zijn wij

COOPERATIE PEEL ENERGIE

Peel Energie is een burgerenergiecoöperatie van, voor en door bewoners en bedrijven van Peel en Maas. Peel Energie is begin 2014 opgericht en heeft zichzelf ten doel gesteld om de gemeente Peel en Maas binnen enkele decennia energieneutraal  te maken door een efficiënter energiegebruik en door zelf duurzame energie op te wekken. De eerste stap in deze doelstelling is om de elektriciteitsbehoefte van alle huishoudens in Peel en Maas duurzaam op te wekken en ook te leveren.

Peel Energie is een burgerenergiecoöperatie van, voor en door bewoners en bedrijven van Peel en Maas. Peel Energie is begin 2014 opgericht en heeft zichzelf ten doel gesteld om de gemeente Peel en Maas binnen enkele decennia energieneutraal  te maken door een efficiënter energiegebruik en door zelf duurzame energie op te wekken. De eerste stap in deze doelstelling is om de elektriciteitsbehoefte van alle huishoudens in Peel en Maas duurzaam op te wekken en ook te leveren.

Dit is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor onze lokale economie en werkgelegenheid. De winst vloeit terug naar de gemeenschap van Peel en Maas. Verder ondersteunt Peel Energie projecten op het gebied van opwekken duurzame energie, duurzame technologie, warmte en energiebesparing. We doen het voor elkaar.

Belangrijke projecten waar Peel Energie op het ogenblik bij betrokken is het realiseren van het Windpark Egchelse Heide, het verduurzamen van 38 woningen liggend binnen een straal van 1.000 meter van de windturbines en het opzetten van het Windparkfonds. Met dit laatste project komen gedurende minimaal 15 jaar jaarlijks middelen beschikbaar voor gemeenschappelijke duurzame projecten ten behoeve van de omgeving. De komende jaren zal Peel Energie deel gaan nemen aan nog meer grootschalige opwekkingsprojecten (zonne- en windenergie), aan opslag van energie, productie van waterstof en participeren in het realiseren van een Warmte/Koude-net in het centrum van Panningen.

Cooperatie Peel Energie maakt onderdeel uit van REScoop Limburg – REScoop Limburg is de alliantie van onafhankelijke Limburgse, duurzame energiecoöperatie.

MORGENZON

MorgenZon ontwikkelt lokale, duurzame energiebronnen samen met dak- en grondeigenaren. Daarbij wordt gekeken naar een aanpak die het beste past bij de omgeving, met aandacht voor de omwonenden en begrip voor de eigenaar. Met de werkwijze van MorgenZon spelen dak- en grondeigenaren zelf een belangrijke rol bij de totstandkoming van een zonne- of windpark. Op deze manier ontstaan er oplossingen die naadloos aansluiten bij de omgeving, die kunnen rekenen op draagvlak van omwonenden en waar iedereen van profiteert.

Dankzij de inspanningen van MorgenZon krijgen dak- en grondeigenaren de kans:

  • lokaal onbenut oppervlak rendabel te maken
  • te helpen bij versnelling van de energietransitie
  • maatschappelijk verantwoord te ondernemen
  • lokaal samen te werken aan het ontwikkelen van duurzame energiebronnen

MorgenZon’s ambitie is op grote schaal duurzame energie op te wekken met een duidelijk lokale insteek. Lokaal opgewekte energie wordt lokaal verkocht, gebruikt of weggegeven. Zo geeft de ondernemer zijn omgeving iets waardevols terug en wordt duurzaam energie opwekken iets van iedereen.  MorgenZon ontwikkelt het Zonnepark.

MorgenZon is een handelsnaam van SolarMorgen B.V. en gelieerd aan Over Morgen, een bekend adviesbureau in Nederland op het gebied van energietransitie.

HYSTREAM

Hystream’s ambitie is om zonne- en windstroom om te zetten naar groene waterstof om daarmee op iedere plek, voor iedere toepassing en op ieder moment groene energie beschikbaar te maken.

Wij verzorgen daarbij de productie, opslag en distributie van groene waterstof. Groene waterstof wordt lokaal weer ingezet voor o.a. duurzame mobiliteit, verwarming en diverse industriële toepassingen.

Hierbij staat samenwerking met lokale partners en belanghebbenden centraal en wordt duurzame energie iets van iedereen. Onze oplossingen zijn veilig, schoon en worden met onze partners MorgenZon en Visser Energy Group. op een voor de omgeving beste manier ingepast in het landschap. Samen kunnen we zo lokaal de energietransitie versnellen en de mobiliteit en industrie verduurzamen.

A.S.R

a.s.r. is een Nederlands verzekeraar, die (sinds 1720) verzekeringen verkoopt en wenst bij te dragen aan een eerlijke en duurzame maatschappij. Hierbij past ook de inzet van haar gronden voor het opwekken van duurzame energie en het investeren in groene energie.

Zonnepark

Het plan en het ontwikkelproces in het kort

Op de Spiesberg in Grashoek, direct langs de A67 en de 380 kV hoogspanningsleiding van TenneT willen we het Zonnepark Spiesberg tot ontwikkeling brengen. Het ontwikkelperceel is 14,5 hectare groot. Hierop willen we circa 36.000 zonnepanelen, op het zuiden georiënteerd, plaatsen.  Dit levert een opgesteld vermogen op van meer dan 15 MWp waarmee we meer dan 14 GWh/jaar groene elektriciteit gaan opwekken. Een groot deel van het perceel blijft onbedekt om de biodiversiteit verder te bevorderen en op een ecologisch verantwoorde wijze te beheren.

Aangezien het lokale elektriciteitsnet niet altijd beschikbaar is voor teruglevering van de hier opgewekte elektriciteit, gaan we de groene elektriciteit, ter plekke, omzetten in groene waterstof – productie wordt verzorgd door Hystream B.V. gevestigd in Woerden. In plaats van terugleveren aan het elektriciteitsnet, zijn we voornemens om groene elektriciteit te onttrekken aan het elektriciteitsnet op momenten dat er geen duurzame energie wordt opgewekt op het zonnepark.

Om inzicht te geven in de toekomstige invulling van dit gebied, is een eerste inpassingsplan gemaakt. Hierbij is gekeken naar de bestaande structuren, zijn wandelroutes in kaart gebracht en zijn de mogelijkheden voor de versterking van de natuur in ogenschouw genomen. Daaruit komt een plan waarin het open ontginningsgebied gerespecteerd blijft, natuurvriendelijke oevers worden gerealiseerd, de bestaande wandelroute wordt verrijkt en een uitkijktoren kan worden geplaatst om op een leuke educatieve wijze kennis te maken van dit nieuwe energielandschap. Vanuit de omringende omgeving is de zonnepark nauwelijks te zien door gebruik te maken van bestaande bomenrijen met struikjuweel en toepassing van groenstroken rondom, des te leuker om er ter plekke extra goed naar te kunnen kijken.

Coöperatie Peel Energie en MorgenZon zijn het ontwerp samen met onder andere de gemeente, bewoners van Spiesberg en Grashoek en andere belanghebbenden verder aan het uitwerken op basis van Samen Ontwerpend Ontwikkelen. Het nu uitgewerkte eerste plan is daarbij de basis. Deze ontwikkellocatie kent weinig direct aanwonenden, wel passerende recreanten.

Naast procesparticipatie is er ook ruimte voor financiële participatie. Hierbij is voor zowel bewoners van de gemeente Peel en Maas aandacht maar zeker ook voor inwoners van naastgelegen gemeenten Deurne (Helenaveen) en Horst aan de Maas (Evertsoort).  Met de Coöperatie Peel Energie zijn afspraken gemaakt om 50% lokaal eigenaarschap invulling te kunnen geven en beheer van een omgevingsfonds. Hiermee wordt maximaal ingezet op lokaal eigenaarschap.

Hoe nu verder

In oktober 2021 zijn we in gesprek gegaan met de omgeving en belanghebbenden. Daarna zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd, zodat iedereen kon meedenken over het ontwerp en de invulling van het lokale profijt. Inmiddels zijn er 2 gebiedsateliers georganiseerd waarbij de concept plannen zijn gepresenteerd. Binnenkort wordt er een definitief plan gepresenteerd. Met de gemeente zijn we in overleg over de vergunningsprocedure en bijbehorende planning voor de aanvraag en verlening. Wij willen graag op termijn een vergunningsaanvraag indienen dat op steun kan rekenen.

Tot slot

Samen tot een goede ontwikkeling en exploitatie komen van de Zonnepark Spiesberg staat de komende jaren centraal. Het toepassen van de Gedragscode Zon op Land maakt daar integraal onderdeel van uit. Wij willen met dit prachtige plan meer duurzame energie opwekken en omzetten in groene waterstof in de gemeente Peel en Maas met een sterk coöperatief karakter, nu en in de toekomst.

Waterstof

Waarom maken we gebruik van waterstof?

In 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn. Dit is afgesproken in het Nederlandse Klimaatakkoord. Daarom is duurzame elektriciteit en warmte noodzakelijk, voor onder andere woningen en de industrie. Industrie en zwaar vervoer zijn de grootste vervuilers van Nederland. Waterstof is een duurzame bron die kan bijdragen aan het verduurzamen van de industriesector en het zware transport.

Wat en hoe?

Waterstof is een gas dat bewerkt moet worden om gebruikt te worden. Daarvoor is water en elektriciteit nodig. Om waterstof duurzaam te maken (groene waterstof) is duurzame elektriciteit nodig.

Water wordt met behulp van elektrische lading gesplitst en omgezet in waterstof en zuurstof. Het resultaat is een kleurloos en geurloos gas.

image003

Waar gaan we waterstof voor gebruiken?

Op dit moment wordt waterstof voornamelijk gebruikt voor (proces)industrie en zwaar vervoer, zoals streekbussen en vrachtwagens. Waterstof is ook inzetbaar voor het verwarmen van woningen en opslagmiddel om weer elektriciteit van te maken.

Hoe duurzaam is waterstof?

Om waterstof te maken, is energie nodig. Als die energie ‘grijze’ energie is, is waterstof niet duurzaam. Gelukkig kunnen we in Peel en Maas gebruik maken van de groene energie van zonnepark Spiesberg. Daarom is de waterstof bij de Spiesberg wel duurzaam. Daarnaast komt er geen CO2 vrij bij het produceren van waterstof.

Hoe veilig is waterstof?

Waterstof is licht ontvlambaar en moeilijk waar te nemen. Het is kleur- en geurloos. Daarom mag waterstof uitsluitend gebruikt worden door professionele partijen. Waterstof is licht en stijgt op. Dit verkleint de kans op schade.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@zonneparkspiesberg.nl.

website door: Logo In de Gymzaal

Geef je nu op voor het Gebiedsatelier Zonnepark Spiesberg

popup bijeenkomst spiesberg grashoek 20 okt ankerplaats

popup bijeenkomst spiesberg grashoek 20 okt ankerplaats